Rashanim Rashanim

What's your favorite Rashanim album?